โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา ชูศรี
ครู คศ.2