โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ก.พ.2543 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พ.ค.2518 - 15 พ.ค.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เกิดเสวียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ส.ค.2529 - 2 ก.ค. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ มีเชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.ค.2533 - 3 ส.ค.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวุฒิ คีรีมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ส.ค.2535 - 26 ธ.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.พ.2537 - 4 ก.พ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นางอรชร ไกรราญ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.พ.2539 - 20 ม.ค.2541
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ม.ค.2541 - 26 พ.ย.2542