โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนในหมู่ที่ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  ภายใต้การนำของนายสุวรรณ  กรณ์ทิพย์  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน   1  ห้องเรียน  เป็นหลังคามุงจาก  กั้นจาก

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2518  มีนายจรัญ  ไชยวงศ์  เป็นครูและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

ในปี พ..2519  ได้รับการจัดสรรบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  4,000 บาท และได้งบเหลือจ่ายสร้างส้วม  2  ที่นั่งอีก  1  หลัง เป็นเงิน 7,000 บาท

ในปี  .. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  .1 ใต้ถุนสูง จำนวน  3  ห้องเรียน

ในปี  .. 2541  ว่าที่ ร..รังสฤษฎ์  สาริพัฒน์  ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน จัดทอดผ้าป่าการศึกษา  สร้างห้องเรียนอนุบาล พร้อมอุปกรณ์ การเรียน  โดยชั้นเรียนอนุบาลใช้ครูจ้างสอนจัดการเรียนการสอน และยังร่วมกันบริจาคสร้างสวนปาล์มน้ำมันเพื่อโครงการอาหารกลางวันขึ้นด้วย

ในปี  .. 2542  ได้รับงบประมาณจากทางราชการมาซ่อมแซมบันใด  ซ่อมแซมส้วม และงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนใต้ถุนอาคารแบบ ป.1  จำนวน  2  ห้องเรียน

ในปี  พ.ศ.2543  คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์  เพื่อใช้สำหรับเป็นโรงอาหาร  ห้องประชุม    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับประชุมหมู่บ้านอีกด้วย

ในปี พ.ศ.2544  นางจุฬาลักษณ์  โสภาผล  ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณ  ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อหารายได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน  จำนวน  3  ชุด

ในปี พ.ศ.2547   โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี  ได้นำนักศึกษามาออกค่ายพัฒนาโรงเรียน โดยได้ดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน    เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

ในปี พ.ศ.2549  นางจุฬาลักษณ์  โสภาผล  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อทำการก่อสร้างส้วม  1  หลัง  4  ห้อง เป็นเงิน  120,000  บาท  และนายเริงชัย กรณ์ทิพย์  กำนันตำบลประสงค์ ร่วมกับชุมชนสร้างที่เก็บน้ำ งบประมาณ 40,000  บาท

ในปี พ.ศ.2550  คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน    ร่วมกันหารายได้เพื่อนำมาสร้างอาคาร 80 พรรษา ประชาร่วมใจ สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และในเดือนตุลาคม  2550  ได้มีนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างสนามเด็กเล่น  สนามตะกร้อ  ซุ้มที่นั่ง 4 ซุ้มและทาสีอาคารเรียน

ในปี พ.ศ.2555  นางจุฬาลักษณ์  โสภาผล ผุ้อำนวยการโรงเรียน      ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อทำการก่อสร้างห้องสมุด เป็นเงิน  1,000,000  บาท

ในปี พ.ศ.2557  นางจุฬาลักษณ์  โสภาผล ผุ้อำนวยการโรงเรียน      ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อทำการก่อสร้างส้วม จำนวน 7 ห้อง  เป็นเงิน  280,000  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่มีบุคลากรประจำโรงเรียน   12   คนเป็นผู้บริหาร 1 คน   ข้าราชการครู  8  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน ครูจ้างสอน 1 คน นักการ 1 คน