โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 40.000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 2 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 7,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 4 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฐมวัยร่วมใจพัฒนา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มที่นั่งหน้าอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : ค่ายอาสา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ต่อเติมโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556-2557
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 7 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารม่วงมงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,500,000
เพิ่มเติม..